Boulia to Winton via Middleton - bohemiantraveler
Middleton Hotel.

Middleton Hotel.